Aanmeldformulier

Team Toegang Hoogspecialistische jeugdhulp

Wij zijn Team Toegang Hoogspecialistische jeugdhulp

Team Toegang coördineert de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJ) in Fryslân. Bent u verwijzer? Dan kunt u hier terecht voor het aanmelden van een cliënt. Wij denken met u mee, geven advies en doen een zorgaanbod. Ons doel? Jongeren met complexe en meervoudige problematiek passende zorg op het juiste moment bieden. Onze aanpak is systeemgericht.

Wij bekijken samen met u of inzet van hoogspecialistische jeugdhulp aan de orde is. Als dat zo is, doen wij een zorgaanbod. Maar we kunnen ook een specialistisch aanbod adviseren.

Uitgangspunten

Wij willen passende zorg op het juiste moment te bieden, ook om te voorkomen dat hoogspecialistische jeugdhulp nodig is. De duur van een eventuele plaatsing binnen een voorziening verkorten door samen te werken. En we willen doorplaatsingen voorkomen.

Samenwerking van groot belang

Wij werken samen met Alliade/Reik, Accare, GGZ Friesland, Fier en Jeugdhulp Friesland. En met Ambiq en Elker als onderaannemer. Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs zijn nauw betrokken. De samenwerking met de Friese gemeenten wordt centraal gecoördineerd via het Sociaal Domein Fryslân (SDF). De gezamenlijke intenties zijn vastgelegd in een convenant (2018), dat de basis is geweest voor de nieuwe contractering (mei 2020). Het Team Toegang HSJ is betrokken bij de actielijn ‘Leren van casussen’ van het actieplan Foar Fryske Bern.

Werkwijze

Stap 1: Bepaal aan de hand van de volgende vragen of een aanmelding van toepassing is.

A Is er sprake van:

  • complexiteit (multidisciplinaire hulpvraag) ja/nee
  • gevaar voor veiligheid (ernstige veiligheidsrisico’s)  ja/nee
  • dreiging van dan wel actieve seksuele uitbuiting, loverboyproblematiek of ernstige  eerwraakproblematiek  ja/nee
  • urgentie (niet uitstelbare hulp)  ja/nee
  • noodzaak voor continu beschikbare klinische achtervang  ja/nee
  • ernstige ontwikkelingsbedreiging  ja/nee
  • ernstige gezinsproblematiek  ja/nee
  • ernstige onderwijsproblematiek of ontbreken dagbesteding  ja/nee

B Is vastgesteld dat:

  • specialistische hulp niet toereikend is, of onvoldoende is? ja/nee

Zo nee, stel dat alsnog vast

Stap 2: Als de uitkomst van stap 1 is dat er bij A een of meer vragen met ja zijn beantwoord en bij B de vraag met ja is beantwoord, dan kan een cliënt worden aangemeld via het aanmeldformulier.

Stap 3: Het team toetst de aanmelding. Betreft het wel of niet HSJ? Is het geen HSJ, dan volgt een advies over het vervolg. Is het wel HSJ, dan wordt de casus door een betrokken aanbieder opgepakt.

Stap 4
De betreffende aanbieder nodigt de jongere en zijn ouders/gezagdragers uit voor een intake. U wordt daar ook bij uitgenodigd.

Leren van casussen
Het Team Toegang HSJ monitort de afmeldingen (jongeren die niet in aanmerking komen voor HSJ), de in-, door- en tijdige uitstroom. En bepaalt welke casussen in aanmerking komen voor het leren van casussen, in afstemming met de actielijn ‘Leren van casussen’. Op basis van de monitor en/of het leren van casussen koppelt het team haar bevindingen terug naar de praktijk.

David

Rensen
Coördinator

Richard

van den Oever
Teamlid

Lena

Slaterus
Teamlid

Marcel

Brouwer
Teamlid

Merel

van Dortmont
Teamlid

Hanna

van der Werff
Teamlid

Lisette

Vogelzang
Teamlid

Mara

Bos
Teamlid

Renate

Vos
Teamlid

Sharon

Appelhof
Teamlid

Contact
Team Toegang

Voor vragen over aanmeldingen kunt u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur contact opnemen met het secretariaat via:

Email: info@teamtoegang.nl
Telefoon: 06 159 473 72

Voor vragen over de inzet en de werkwijze is David Rensen bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Email: rensen.d@jeugdhulpfriesland.nl
Telefoon: 06 13239733